• சேமிப்புப் பழக்கத்தை சிறுவயதில் இருந்தே பழக்குவோம் ! ! !

  Guide the younger generation to bring the habit of saving…

  Project update:1

  Date: 21-Nov-2020

  What we did: we have gifted Piggy banks to tribal children & Sponsored groceries for one family in Old Sarkarpathi Settlement

  how much spend: Rs.1600/-

  Sponsored by : Arunbalaji Selvaraj, Nalvazhikatti Trust

  மேலதிக தகவல்களுக்கும் நல்வழிகாட்டியுடன் தொடர்பில் இருப்பதற்கும்

  Email – nalvazhikatti@gmail.com
  WhatsApp / Call – ​82965 42155​
  Website – www.nalvazhikatti.org
  Mobile – +91 – 82965 42155 / 96000 85388

  To Sponsor:-

   :-  +91 – 96000 85388  

  GooglePay

  :- +91- 94866 56708 

   

  Name of Beneficiary: NALVAZHIKATTI TRUST
  IFSC Code: CORP0000170
  MICR Code: 642017002
  Account number: 017001601000184
  Location of Beneficiary Bank: POLLACHI
  Beneficiary Bank Name: CORPORATION BANK
  Beneficiary Bank Branch: POLLACHI BRANCH

  நன்றி

  -நல்வழிகாட்டி அறக்கட்டளை-

  No Comments
 • Project update:1

  Date: 27-July-2019

  What we did: Donated sapling & maintaining it

  how much spend: Rs 4000/-

  Sponsored by : Arunbalaji Selvaraj, Nalvazhikatti Trust


  மேலதிக தகவல்களுக்கும் நல்வழிகாட்டியுடன் தொடர்பில் இருப்பதற்கும்

  Email – nalvazhikatti@gmail.com
  WhatsApp / Call – ​82965 42155​
  Website – www.nalvazhikatti.org
  Mobile – +91 – 82965 42155 / 96000 85388

  To Sponsor:-

  GooglePay

  :- +91- 94866 56708 

   

  Name of Beneficiary: NALVAZHIKATTI TRUST
  IFSC Code: CORP0000170
  MICR Code: 642017002
  Account number: 017001601000184
  Location of Beneficiary Bank: POLLACHI
  Beneficiary Bank Name: CORPORATION BANK
  Beneficiary Bank Branch: POLLACHI BRANCH

  நன்றி

  -நல்வழிகாட்டி அறக்கட்டளை-

  No Comments
 •  

  Project update:1

  Date: 15-April-2020

  What we did: Sponsored groceries, vegetables, rice & necessary food materials

  how much spend: Rs 80,000/-

  Sponsored by : Arunbalaji Selvaraj, Nalvazhikatti Trust


  மேலதிக தகவல்களுக்கும் நல்வழிகாட்டியுடன் தொடர்பில் இருப்பதற்கும்

  Email – nalvazhikatti@gmail.com
  WhatsApp / Call – ​82965 42155​
  Website – www.nalvazhikatti.org
  Mobile – +91 – 82965 42155 / 96000 85388

  To Sponsor:-

  GooglePay

  :- +91- 94866 56708 

   

  Name of Beneficiary: NALVAZHIKATTI TRUST
  IFSC Code: CORP0000170
  MICR Code: 642017002
  Account number: 017001601000184
  Location of Beneficiary Bank: POLLACHI
  Beneficiary Bank Name: CORPORATION BANK
  Beneficiary Bank Branch: POLLACHI BRANCH

  நன்றி

  -நல்வழிகாட்டி அறக்கட்டளை-

   

  No Comments
 • Our Pollachi Prince Lions Club sponsored Dress Materials and Rice worth Rs 35000/= to the Old age Home of “Helping Hearts” at Aliyar on (22/08/2020). 32 nos of aged women, deserted by their home.

  Contact for Oldage home – Prabaharan (Managing Trustee) – 94437 27515, 98651 81400, 94888 47515

  Nalvazhikatti – Feed the Hunger project – நல்வழிகாட்டி – பசிக்கு உணவளிக்கவும் திட்டம்

  Project update:1

  Date: 22-Aug-2020

  What we did: Sponsored Dress Materials and Rice to Helping Hearts Old-age home, Aliyar

  how much spend: Rs 35000/-

  Sponsored by : Pollachi Prince Lions Club


  மேலதிக தகவல்களுக்கும் நல்வழிகாட்டியுடன் தொடர்பில் இருப்பதற்கும்

  Email – nalvazhikatti@gmail.com
  WhatsApp / Call – ​82965 42155​
  Website – www.nalvazhikatti.org
  Mobile – +91 – 82965 42155 / 96000 85388

  To Sponsor:-

  GooglePay

  :- +91- 94866 56708 

   

  Name of Beneficiary: NALVAZHIKATTI TRUST
  IFSC Code: CORP0000170
  MICR Code: 642017002
  Account number: 017001601000184
  Location of Beneficiary Bank: POLLACHI
  Beneficiary Bank Name: CORPORATION BANK
  Beneficiary Bank Branch: POLLACHI BRANCH

  நன்றி

  -நல்வழிகாட்டி அறக்கட்டளை-

   

  No Comments
 • Nalvazhikatti – Feed the Hunger project – நல்வழிகாட்டி – பசிக்கு உணவளிக்கவும் திட்டம்

  On 20-Aug-2020 Lion Arunbalaji has sponsored Rs.10000/= worth of Cooking vessels and Food provisions to Ramakariyam Sukumar, Kunjipalayam, in the memory of Ln Arunbalaji’s father. Also in the continuation of Target 2 Crore Tree Plantation, 100 saplings (of Jack fruit, Cluster apple, Orange, etc) were planted at the premises of Ramajeyam Trust.

   

  Project update:1

  Date: 20-Aug-2020

  What we did: Sponsored Cooking vessels and Food provisions to Ramajayam Trust,pollachi

  how much spend: Rs.10000/-

  Sponsored by : Arunbalaji Selvaraj, Nalvazhikatti Trust & Pollachi Prince Lions Club


  மேலதிக தகவல்களுக்கும் நல்வழிகாட்டியுடன் தொடர்பில் இருப்பதற்கும்

  Email – nalvazhikatti@gmail.com
  WhatsApp / Call – ​82965 42155​
  Website – www.nalvazhikatti.org
  Mobile – +91 – 82965 42155 / 96000 85388

  To Sponsor:-

  GooglePay

  :- +91- 94866 56708 

   

  Name of Beneficiary: NALVAZHIKATTI TRUST
  IFSC Code: CORP0000170
  MICR Code: 642017002
  Account number: 017001601000184
  Location of Beneficiary Bank: POLLACHI
  Beneficiary Bank Name: CORPORATION BANK
  Beneficiary Bank Branch: POLLACHI BRANCH

  நன்றி

  -நல்வழிகாட்டி அறக்கட்டளை-

   

   

  No Comments
 • Nalvazhikatti Sponsored Groceries to Snehalayam – Home for mentally challenged orphanages, Pollachi

  Snehalayam – Home for mentally challenged orphanages, Pollachi – Support them by serving them  Contact for Snehalayam Wilson – 97508 03602, 94426 18741, 96298 50868

  Project update:1

  Date: 25-Aug-2020

  What we did: Sponsored Groceries to Snehalayam – Home for mentally challenged orphanages, Pollachi

  how much spend: Rs.5000/-

  Sponsored by : Arun Prasad & family


  மேலதிக தகவல்களுக்கும் நல்வழிகாட்டியுடன் தொடர்பில் இருப்பதற்கும்

  Email – nalvazhikatti@gmail.com
  WhatsApp / Call – ​82965 42155​
  Website – www.nalvazhikatti.org
  Mobile – +91 – 82965 42155 / 96000 85388

  To Sponsor:-

  GooglePay

  :- +91- 94866 56708 

   

  Name of Beneficiary: NALVAZHIKATTI TRUST
  IFSC Code: CORP0000170
  MICR Code: 642017002
  Account number: 017001601000184
  Location of Beneficiary Bank: POLLACHI
  Beneficiary Bank Name: CORPORATION BANK
  Beneficiary Bank Branch: POLLACHI BRANCH

  நன்றி

  -நல்வழிகாட்டி அறக்கட்டளை-

   

   

  No Comments
 • Know the need and donate தேவை அறிந்து தானம் செய்

  Donated Rain coats to Ramajayam Trust,Pollachi

  Project update:1

  Date: 31-Aug-2020

  What we did: Donated Rain coats to Ramajayam Trust,Pollachi

  how much spend: Rs.4000/-

  Sponsored by : Arunbalaji Selvaraj, Nalvazhikatti Trust

  மேலதிக தகவல்களுக்கும் நல்வழிகாட்டியுடன் தொடர்பில் இருப்பதற்கும்

  Email – nalvazhikatti@gmail.com
  WhatsApp / Call – ​82965 42155​
  Website – www.nalvazhikatti.org
  Mobile – +91 – 82965 42155 / 96000 85388

  To Sponsor:-

   :-  +91 – 96000 85388  

  GooglePay

  :- +91- 94866 56708 

   

  Name of Beneficiary: NALVAZHIKATTI TRUST
  IFSC Code: CORP0000170
  MICR Code: 642017002
  Account number: 017001601000184
  Location of Beneficiary Bank: POLLACHI
  Beneficiary Bank Name: CORPORATION BANK
  Beneficiary Bank Branch: POLLACHI BRANCH

  நன்றி

  -நல்வழிகாட்டி அறக்கட்டளை-

  No Comments
 • Pollachi – No more green

  Please share your views and comments to improve our villages and towns,
  Website – www.nalvazhikatti.org
  Email – nalvazhikatti@gmail.com
  Mobile – +91 – 82965 42155 / 96000 85388

  மேலதிக தகவல்களுக்கும் நல்வழிகாட்டியுடன் தொடர்பில் இருப்பதற்கும்

  Email – nalvazhikatti@gmail.com
  WhatsApp / Call – ​82965 42155​
  Website – www.nalvazhikatti.org
  Mobile – +91 – 82965 42155 / 96000 85388

  To Sponsor:-

   :-  +91 – 96000 85388  

  GooglePay

  :- +91- 94866 56708 

   

  Name of Beneficiary: NALVAZHIKATTI TRUST
  IFSC Code: CORP0000170
  MICR Code: 642017002
  Account number: 017001601000184
  Location of Beneficiary Bank: POLLACHI
  Beneficiary Bank Name: CORPORATION BANK
  Beneficiary Bank Branch: POLLACHI BRANCH

  நன்றி

  -நல்வழிகாட்டி அறக்கட்டளை-

  No Comments
 • Benefits of govt school – அரசுப் பள்ளியின் நன்மைகள்

  Project update:1

  Date: 08-Sep-2020

  What we did: Printed 20,000 notice and circulated across TN.

  how much spend: Rs.10500/-

  Script by – Pon.Mari – BT Teacher

  Copy right to – Vazhai Ngo & Pon.Mari

  Sponsored by : Arunbalaji Selvaraj, Nalvazhikatti Trust

  மேலதிக தகவல்களுக்கும் நல்வழிகாட்டியுடன் தொடர்பில் இருப்பதற்கும்

  Email – nalvazhikatti@gmail.com
  WhatsApp / Call – ​82965 42155​
  Website – www.nalvazhikatti.org
  Mobile – +91 – 82965 42155 / 96000 85388

  To Sponsor:-

   :-  +91 – 96000 85388  

  GooglePay

  :- +91- 94866 56708 

   

  Name of Beneficiary: NALVAZHIKATTI TRUST
  IFSC Code: CORP0000170
  MICR Code: 642017002
  Account number: 017001601000184
  Location of Beneficiary Bank: POLLACHI
  Beneficiary Bank Name: CORPORATION BANK
  Beneficiary Bank Branch: POLLACHI BRANCH

  நன்றி

  -நல்வழிகாட்டி அறக்கட்டளை-

  No Comments
 • Service at Govt hospital – அரசு மருத்துவமனையில் சேவை

  Program arranged and sponsored by : Pollachi Prince Lions Club

  மேலதிக தகவல்களுக்கும் நல்வழிகாட்டியுடன் தொடர்பில் இருப்பதற்கும்

  Email – nalvazhikatti@gmail.com
  WhatsApp / Call – ​82965 42155​
  Website – www.nalvazhikatti.org
  Mobile – +91 – 82965 42155 / 96000 85388

  To Sponsor:-

   :-  +91 – 96000 85388  

  GooglePay

  :- +91- 94866 56708 

   

  Name of Beneficiary: NALVAZHIKATTI TRUST
  IFSC Code: CORP0000170
  MICR Code: 642017002
  Account number: 017001601000184
  Location of Beneficiary Bank: POLLACHI
  Beneficiary Bank Name: CORPORATION BANK
  Beneficiary Bank Branch: POLLACHI BRANCH

  நன்றி

  -நல்வழிகாட்டி அறக்கட்டளை-

  Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
  No Comments