Tamil meaning for Other languages words

Bookmark this on Hatena Bookmark
Hatena Bookmark - Tamil meaning for Other languages words
Share on Facebook
Post to Google Buzz
Bookmark this on Yahoo Bookmark
Bookmark this on Livedoor Clip
Share on FriendFeed

மொழி ஞாயிறு தேவநேய பாவாணர் அயற்சொற்களைத் தவிர்த்து எழுதிய சொல்லாட்சிகளுள் சில:
——————————————————————–

Thesis – இடுநூல்,
Cadet – படைமாணி
சாதனை – நிலைநாட்டம்
கைதி – சிறையாளி
தகவல் – சேதி(செய்தி)
jet – பின்னுந்தி
மதியம் – உச்சிவேளை, உருமம், நண்பகல்
senior – மூத்தோர்
Deposit – இட்டுவைப்பு
lay-out – இடுவமைப்பு
Intermediate – இடைநடு
பரஸ்பர(அன்பு) – இருதலை(அன்பு)
Order – ஏவம்
Attestation – கரிச்சாத்து
Fiddle – கின்னரம்
தரிசித்தல் – காண்கை
Hearing – கேட்பாடு
urgent – சடுத்தம். நெருக்கடம்
நிர்ணயம் – தீர்மானம்
சன்மார்க்க சபை – நன்னெறி யவை
Suspension – நிற்புறுத்தம்
Vice – துணை
Deputy – பகரம்
Mayor (Major) – மேயர்
Late – மேனாள்
நிர்மூலம் – வேரறுப்பு
சையத் தாசுதீன் – நெறி முடியார்
Deluxe – இன்னியல்
T.A.Bill – வழிச்செலவுப் படிப் படிவம்
capsule – முகிழம்,
Apple – செம்பேரி
சுவீகாரம் – தெத்து
அண்ட வாதம் (hydrocele) – விதைப்பை யூத்தம்
shirt – சல்லடம்
West coast – மேல்கரை
limited – மட்டிட்டது
broad way – பெருவழி
Ovaltine – முட்டை முளைவறை
Illustrated weekly of India – இந்தியப் படவிளக்கக் கிழமையிதழ்
Maps – திணைப் படங்கள்
Volume – மடலம்
Taxi – வாடகி
Transition period – இடைபெயர் காலம்
reminder – நினைப்பூட்டு
captain – தலைமகன்
பாகவதர் – பாடகர்
usage – வழக்காறு
fly-leaf – விடுதாள்
Editor and correspondent – பதிப்பாண்மை எழுத்துறவாளர்
Ambassador car – தூதன் இயங்கி
Rough note – கரட்டுக் குறிப்பு
Fair note – செவ்வைக் குறிப்பு
cooker – அடுவான்
Overseas Bank – அக்கரை வைப்பகம்
Central stand – நடுவ நிலையம்
ream – கற்றம்
honeymoon – தேன்மதி
Multi vitamin tablet – பன்மடி உயிரியல் மாத்திரை
carrot – கால் முள்ளங்கி
enlarging lens – பெருக்கு வில்லை
Moderates – மட்டாளர்
Extremists – முனைவாளர்
Congress party – பேராயக் கட்சி
கிலோ – அயிரம்
பசலி – அரசிறை(யாண்டு)
ஆதரவு – அரவணைப்பு
Index – அரும்பொருளட்டவணை
பிரமாணம் – அளவை, சூள்
விரக்தி – ஆசையின்மை (பற்றின்மை)
பிரயோகம் – ஆட்சி, வழங்கல்
சகாப்தம் – ஆண்டுமானம்
ஆசாமி – ஆள், புள்ளி, ஆசிரியன்
Express – விரைவான்
அத்வைதம் – இரண்டன்மை, இரண்டன்மைக்கோள்
இலட்சியம் – இலக்கியம் (குறிக்கோள்)
லோபி – இவறி (பிசினாறி, கருமி)
அற்புதம் – இறும்பூது
அற்புத மனிதர் – இறும்பூதாளர்
உஷ்ணம் – உண்ணம்
யதார்த்தம் – உண்மை
பிரக்ஞை – உணர்ச்சி
அனுமானம் – உய்த்துணர்வு
ஜீவராசி – உயிரினம்
சரணம் – உரு
சல்லாபம் – உரையாட்டு
உல்லாசம் – உள்ளக் கிளர்ச்சி, கொந்தளிப்பு
வாதம் – உறழ், போராட்டு
ஊர்ஜிதம் – உறுதி
வாகனம் – ஊர்தி
Idea (அபிப்ராயம்) – கருத்து, ஏடல்
ஐக்கியம் – ஒன்றியம்
மாஜி – காலஞ்சென்ற
நந்தி – காளை, விடை
Sub – கீழ், உள்
Sub Magistrate – கீழ் மகவர்
Bacteria – குச்சி, குச்சில்
Enteric or Typhoid – குடற் காய்ச்சல்
விவஸ்தை – குதிர்வு
சதி – கெடுப்பு
தம்புரா – கேள்வி யாழ்
சித்தாந்தம் – கொண்முடிபு (மதக்குடுமி)
லேவாதேவி – கொடுக்கல் வாங்கல்
ஆலோசனை – சூழ்வு
ஆட்சேபணை – தடை
தாம்பூலம் – தம்பலம், வெற்றிலைபாக்கு
வியாஜம் – தலைக்கீடு
பிரத்தியேகம் – தனி, தனிவேறு
பிரசன்னம் – திருமுன்னிலை
அவசகுனம் – தீக்குறி, தீப்புள்
தீட்சதர் – தீர்கையர்
நிர்ணயம் – தீர்மானம்
சேவாசங்கம் – தொண்டில்லம்
அபிமானம் – நல்லெண்ணம்
சம்பவம் – நிகழ்ச்சி
நிமிசம் – நிமையம்
பூரணம் – நிறைவு, முழுமை
பிரதி – படி, மறு
வியாப்தி – பரவல், வியன்மை
புராதனம் – பழைமை
பகிஷ்காரம் – புறக்கணிப்பு
மகாவித்துவான் – பெரும்புலவர்
பிரபு – பெருமகன்
மகத்துவம் – பெருமை
மிருதங்கம் – மதங்கம்
வேதாந்தம் – மறைமுடிபு
மகிமை – மாண்பு, மாட்சிமை
அமோகம் – மிகுதி
பிரயாசை – முயற்சி, உஞற்று
பாலிகை – முளை
சீலர் – மேலோர், ஒழுக்கமுடையோர்
சொரூபம் – வடிவம் அல்லது இயற்கைத் தன்மை
Format – வடிவளவு
Rank – வரிசை, திறவெண்
Athlete – வல்லுடலாளர்
ஜல்தி – வல்லை, ஒல்லை
சகஜம் – வழக்கம்
விவகாரம் – வழக்காரம்
பிராது – வழக்கு, முறையீடு
வாக்கு – வாய்ச்சொல்
சஞ்சாரம் – வாழ்க்கை, அலைந்துலவுகை
வாசஸ்தலம் – வாழகம், இருப்பிடம்
Express delivery – விரைவுக் கொடுப்பஞ்சல்
பிரளயம் – வெள்ளம்
விகற்பம் – வேறுபாடு

அயற்சொற்களைத் தவிர்க்க உறுதி ஏற்போம்..

நன்றி : பாக்கியராசன் சே

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Did you like this? Share it:
Education, tamil, Thirukural , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>