காட்டுக்குள் பயணம் செய்யும் போது யானை உங்களை தாக்க வந்தால்

Bookmark this on Hatena Bookmark
Hatena Bookmark - காட்டுக்குள் பயணம் செய்யும் போது யானை உங்களை தாக்க வந்தால்
Share on Facebook
Post to Google Buzz
Bookmark this on Yahoo Bookmark
Bookmark this on Livedoor Clip
Share on FriendFeed

காட்டுக்குள் பயணம் செய்யும் போது யானை உங்களை தாக்க வந்தால்

நண்பர்களே நீங்கள் வாகனத்தில் காட்டுக்குள் பயணம் செய்யும் போது யானை உங்களை தாக்க வந்தால் என்ன செய்வீர்கள்

இந்ந காணொளியில் உள்ளவர் யானையை ஏமாற்றி தப்பித்து வாகனத்துடன் செல்வதை பாருங்கள்

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Did you like this? Share it:
Tribal, Useful

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>