நண்பர்களே ஒரு எழுத்து, ஒரு மொழி,

Bookmark this on Hatena Bookmark
Hatena Bookmark - நண்பர்களே ஒரு எழுத்து, ஒரு மொழி,
Share on Facebook
Post to Google Buzz
Bookmark this on Yahoo Bookmark
Bookmark this on Livedoor Clip
Share on FriendFeed

நண்பர்களே ஒரு எழுத்து, ஒரு மொழி,

தமிழில் உள்ள மொத்த எழுத்துக்கள் 247, இந்த 247 எழுத்துக்களில் 42 எழுத்துக்கள் ஓரெழுத்து சொல்லாக விளங்குகின்றன அதாவது இந்த 42 எழுத்துக்களுக்கும் தனியாக பொருள் உண்டு.

உயிரெழுத்து: ஆ , ஈ , ஊ , ஏ, ஐ ,ஓ எழுத்து பொருள்

ஆ – பசு

ஈ – கொடு ,பறக்கும் பூச்சி

ஊ – இறைச்சி

ஏ – அம்பு

ஐ – அழகு, தலைவன் , வியப்பு

ஓ – வினா , மதகு


ம வரிசை: மா . மீ , மு , மே, மை , மோ

மா – பெரிய , விலங்கு

மீ – மேலே , உயரம்

மு – மூப்பு

மே – மேன்மை , மேல் , மாதம்

மை – கண்மை , இருள்

மோ – முகர்தல் , மோதல்

த வரிசை: தா, தீ, து, தூ , தே, தை

தா – கொடு , கேட்பது

தீ – நெருப்பு

து – கெடு, உண், பிரிவு

தூ – வெண்மை , தூய்மை

தே – தெய்வம்

தை – மாதம்

ப வரிசை: பா, பூ, பே , பை , போ

பா- பாட்டு, நிழல், அழகு

பூ – மலர்

பே – நுரை , அழகு

பை – பசுமை , உறை

போ – செல்

ந வரிசை: நா , நீ, நே ,நொ, நை , நோ

நா – நாக்கு

நீ – நின்னை

நே – அன்பு , நேயம்

நை – வருந்து, நைதல்

நொ – நொண்டி , துன்பம்

நோ – நோவு வருத்தம்

க வரிசை: கா , கூ , கை , கோ

கா – சோலை , காத்தல்

கூ – பூமி , கூவுதல்

கை – கரம், உறுப்பு

கோ – அரசன் ,தலைவன் , இறைவன்

வ வரிசை: வா , வீ , வை , வௌ

வா – அழைத்தல்

வீ – பூ , அழகு ,

வை – கூர்மை, வைதல், வைத்தல்

வௌ – கௌவுதல், கொள்ளை அடித்தல்

ச வரிசை: சா, சீ, சே , சோ

சா- மரணம் , பேய் , சாதல்

சீ – இகழ்ச்சி , திருமகள்

சே – எருது

சோ – மதில்

மற்ற எழுத்து: யா 

யா – மரம்

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Did you like this? Share it:
Useful , , , , , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>