நண்பர்களே ஒரு எழுத்து, ஒரு மொழி,

Bookmark this on Hatena Bookmark
Hatena Bookmark - நண்பர்களே ஒரு எழுத்து, ஒரு மொழி,
Share on Facebook
[`google_buzz` not found]
[`yahoo` not found]
[`livedoor` not found]
[`friendfeed` not found]
[`tweetmeme` not found]

நண்பர்களே ஒரு எழுத்து, ஒரு மொழி,

தமிழில் உள்ள மொத்த எழுத்துக்கள் 247, இந்த 247 எழுத்துக்களில் 42 எழுத்துக்கள் ஓரெழுத்து சொல்லாக விளங்குகின்றன அதாவது இந்த 42 எழுத்துக்களுக்கும் தனியாக பொருள் உண்டு.

உயிரெழுத்து: ஆ , ஈ , ஊ , ஏ, ஐ ,ஓ எழுத்து பொருள்

ஆ – பசு

ஈ – கொடு ,பறக்கும் பூச்சி

ஊ – இறைச்சி

ஏ – அம்பு

ஐ – அழகு, தலைவன் , வியப்பு

ஓ – வினா , மதகு


ம வரிசை: மா . மீ , மு , மே, மை , மோ

மா – பெரிய , விலங்கு

மீ – மேலே , உயரம்

மு – மூப்பு

மே – மேன்மை , மேல் , மாதம்

மை – கண்மை , இருள்

மோ – முகர்தல் , மோதல்

த வரிசை: தா, தீ, து, தூ , தே, தை

தா – கொடு , கேட்பது

தீ – நெருப்பு

து – கெடு, உண், பிரிவு

தூ – வெண்மை , தூய்மை

தே – தெய்வம்

தை – மாதம்

ப வரிசை: பா, பூ, பே , பை , போ

பா- பாட்டு, நிழல், அழகு

பூ – மலர்

பே – நுரை , அழகு

பை – பசுமை , உறை

போ – செல்

ந வரிசை: நா , நீ, நே ,நொ, நை , நோ

நா – நாக்கு

நீ – நின்னை

நே – அன்பு , நேயம்

நை – வருந்து, நைதல்

நொ – நொண்டி , துன்பம்

நோ – நோவு வருத்தம்

க வரிசை: கா , கூ , கை , கோ

கா – சோலை , காத்தல்

கூ – பூமி , கூவுதல்

கை – கரம், உறுப்பு

கோ – அரசன் ,தலைவன் , இறைவன்

வ வரிசை: வா , வீ , வை , வௌ

வா – அழைத்தல்

வீ – பூ , அழகு ,

வை – கூர்மை, வைதல், வைத்தல்

வௌ – கௌவுதல், கொள்ளை அடித்தல்

ச வரிசை: சா, சீ, சே , சோ

சா- மரணம் , பேய் , சாதல்

சீ – இகழ்ச்சி , திருமகள்

சே – எருது

சோ – மதில்

மற்ற எழுத்து: யா 

யா – மரம்

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Did you like this? Share it:
Useful , , , , , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *